ระเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จัดทำและพัฒนาระบบโดย...ฝ่ายกิจการสภาฯ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 350 หมู่ที่ 3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 0-4581-4672